ග්‍රාම ශක්ති සතිය 

gra1 gra2 gra5 gra2

News & Events

01
Jul2020
ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනට සමගාමීව ප්‍රධාන වැඩසටහන...

28
Aug2017
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ගම, ළමා ආරක්ෂාව හා...

Scroll To Top