දෙවිපහල ඉහලගම ගල්පෙරලීමේ අවධානම ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ නිලධාරීන්ගේ හා කුරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ පරීක්ෂාවට ලක් වූ අවස්ථාව හා 2017 වර්ෂයේ නාය යෑමෙන් දෙවිපහල වසමේ අසරණ වූ පවුලක් වෙනුවෙන් ඉදිවූ නිවාසය ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ පරීක්ෂාවට ලක් වූ අවස්ථාව.

 103705910 3166807166674816 959341049807880755 n103664484 3166807393341460 2304761599490281449 n103614635 3166806990008167 3845231270940072592 o103400788 3166806840008182 6669944493814306173 o102901932 3166807456674787 1722513421362170458 n101945625 3166807520008114 1755314735297741606 n102412041 3166806896674843 3538553403633437722 o

 

News & Events

01
Jul2020
ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි ප්‍රණාම

ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසි ප්‍රණාම

කුරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වයස අවුරුදු සියය...

28
Aug2017
නාය යෑම් පරීක්ෂාව - දෙවිපහල

නාය යෑම් පරීක්ෂාව - දෙවිපහල

දෙවිපහල ඉහලගම ගල්පෙරලීමේ අවධානම ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ...

Scroll To Top