මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ගම, ළමා ආරක්ෂාව හා රැකවරණය, යහපත් මාපිය භාවය පිළිබඳ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

දේශනය - සබරගමුව පළාත් භාර ප්‍රජා පොලිස් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී කොලින් ආරියරත්න මහතා

ස්ථානය - ශාන්ත ජෝකීම් දෙමළ විද්‍යාලය

දිනය - 2020.09.17IMG 20200918 WA0008IMG 20200918 WA0001IMG 20200918 WA0002IMG 20200918 WA0004IMG 20200918 WA0005IMG 20200918 WA0006IMG 20200918 WA0007IMG 20200918 WA0009

 

News & Events

01
Jul2020
ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනට සමගාමීව ප්‍රධාන වැඩසටහන...

28
Aug2017
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ගම, ළමා ආරක්ෂාව හා...

Scroll To Top