අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

01
ජූලි2020
ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන

ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනට සමගාමීව ප්‍රධාන වැඩසටහන...

28
අගෝ2017
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය, අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ගම, ළමා ආරක්ෂාව හා...

Scroll To Top